Skip to main content

דו”ח מפכ”ל משטרת קנצ’לה , 16 ביולי 1941

תאריך:

16.07.1941

מיקום:

בטנה, ח'נשלה, קונסטנטין

אישיות:

Alfred Mattasoglio, Bachagha Benchenouf Si Lachemi, Benkhebbab, Chérif Bahmed, commandant Bagneres, Fremanger, Gilbert Pallaï, Petain

Keyword:

antisémitisme, Indigènes-Colons, manifestation

שם ארכיון:

Aix-en-Provence

Folder Number:

b3 688 המשך IMG_0118-0121/0122

תיאור

מדיווח זה עולה כי הפגנה אנטי-יהודית התקיימה בחנצ’לה ב-13 ביולי בשעה 23:00. בערב נשאו שני נאומים באצטדיון חנצ’לה. ראש העיר מ. פרמנג’ר דיבר על התפתחות היישוב, ההיסטוריה שלו והישגי הקולוניזציה של צרפת וה-Bachagha Benchenof Si Lachemi השוו את פעולתה של ז’אן ד’ארק עם מעשיה הגבוהים של כהנה. הוא סיים בקריאה לכולם להתאחד מאחורי המרשל. ואז נוצרה תנועה של ילדי חנצ’לה וצעירים שצעקו “Vive la Fance, vive le Maréchal Pétain, Down with the Jews”. שני שוטרים התערבו אך נסקלו באבנים. בתים יהודיים הותקפו ביידוי אבנים וקליעים במשקל של שלושה עד חמישה קילו. כמעט כל הבתים הותקפו והאלימות פסקה כשהגיעה תגבורת של סוכנים. למחרת היו כמה מעצרים. גילברט פאלאי ואלפרד מאטאגליו כבר השמיעו הערות מגמתיות, משכו תשומת לב. על פי דיווח זה, ייתכן לטעות של מזכיר מוסלמי של הלגיון חנצ’לה הייתה השפעה על התקריות האנטישמיות הללו. על הדלתות היהודיות הודבקו עלונים חתומים על ידי הלגיון ושעתוק קטעים מנאומיו של מרשל פטן. המזכיר הצעיר לא כיבד את הפקודות שהתקבלו שהיו להדביק את כל העלונים הללו לאור יום על כל הדלתות.
 

דילוג לתוכן