Skip to main content

ועד הקהילה היהודית של קזבלנקה והקונגרס היהודי העולמי

Location:

קזבלנקה

Personality:

בן אזראף רפאל

Idea:

אזרח, אספקה, יהדות, יהודים, ציונות

Organization:

הקונגרס היהודי העולמי, ועד הקהילה היהודית של קזבלנקה

Description

ארכיון בן אזראף, יד בן-צבי, ירושלים. מיכל 3, תיק 16, מסמך 45.
מכתב מתאריך 13.9.1944,  ובו הודעה מהקהילה היהודית של קזבלנקה לפול כאלמרו בקזבלנקה. במכתב מבקשים מכאלמרו לשלוח דו"ח ושאלון על הנושאים המרכזיים הנוגעים לקונגרס היהודי העולמי.

Skip to content