Skip to main content

פנקס הפלוגה, המדבר המערבי 1942 (?)

Location:

בנגאזי, דרנה, המדבר המערבי, טוברוק, טריפולי, טריפוליטניה, קירנאיקה

شخصية:

Dr. E. Urbach, מונטגומרי ברנרד, מוסנזון משה

Keyword:

ארטילריה, בית כנסת, בית קברות, בנות הברית, המערכה בצפון אפריקה, יהדות, מלחמה, מתנדבים, ספר תפילה (סידור), פלישת בנות הברית, רפואה

Organization:

הצבא הבריטי, חטיבה יהודית לוחמת (הבריגדה היהודית)

الوصف

פנקס הפלוגה של הגדודים העברים ששרתו בצבא הבריטי במלחמת העולם השנייה, המדבר המערבי 1942 (?)

Skip to content