Skip to main content

‘ששה חודשים תחת המגף’ מאת פול גז: 14 באפריל 1943

Location:

ביזרט, תוניס

Personality:

גז פול, סווקה תיאודור

Idea:

עבודת כפייה

Organization:

וורמאכט

Description

פול גז מספר על מאורעות המלחמה בספרו  ששה חודשים תחת המגף  (תוניס, 1943). הספר מספר על קורותיו של גז במלחמת העולם השנייה בתוניס. בפרק זה גז מספר על ה-14 באפריל 1943 ועל איומי הגרמנים בהוצאת עובדי כפייה יהודים להורג אם מכסת העובדים המבוקשת לעבודה בביזרטה לא תסופק.
 Paul Ghez, Six Mois Sous la Botte  (Tunis 1943), pp. 142-143

Skip to content