מוכר יהודי בשקילת חיטה בשוק ע'ריאן וצופים ערבים, הקהילה היהודית של יושבי המערות בע'ריאן, לוב 1947