Skip to main content

סקר דמוגרפי: מפקד אוכלוסין בצפון-אפריקה הספרדית

מיקום:

אלקסר אל כביר, טטואן, טנג'יר, לראש, מלילה, סאוטה

אישיות:

אייזנבט מוריס

Keyword:

יהודים

תיאור

סקר דמוגרפי: מפקד אוכלוסין בצפון אפריקה הספרדית. מתוך: מוריס אייזנבט, "היהודים בצפון-אפריקה: דמוגרפיה וחקר-שמות", אלג'יר 1936, ע' 64.

דילוג לתוכן