Skip to main content

סקירה פוליטית: לוב בשנת 1942

מיקום:

אל עלמיין, אל-עגילה, אלכסנדריה, ביר חכים, בנגאזי, דרנה, טוברוק, סלום, קירנאיקה, תוניס

Personality:

באסטיקו אטורה, רומל ארווין

Idea:

המערכה בצפון אפריקה, חוקי גזע, יהודים, מלחמת העולם השנייה, סנוסי

Description

סקירה פוליטית על לוב בשנת 1942. מתוך הספר:
 Jahrbuch der Weltpolitik 1943, pp. 1028-1035
בעמוד 1031 יש התייחסות להכלה של חוקים כלפי יהודים בלוב.

דילוג לתוכן