Skip to main content

Lettre du préfet d’Oran concernant l’affaire de l’inscription sur les listes de recrutement de jeunes israélites, Oran, 11 mai 1938

תאריך:

11.05.1938

מיקום:

אוראן

Keyword:

recensement

שם ארכיון:

Aix-en-Provence

Folder Number:

AEP_16H_115_IMG_134

תיאור

מסמך זה נוגע לרישום ברשימות הגיוס של צעירים יהודים מסידי-בל-עבס שראש העיר העיר הזה לא זיהה מכיוון שהוא רואה בהם נתינים צרפתיים ילידי הארץ ולא אזרחים צרפתים.

הדו”ח מתאר את פעולותיו של מפקד הגיוס ואלאט, נציב הממשלה שהגיש למועצה מסקנות הנוגעות “להצגה מאוחרת ולא סדירה של מספר מסוים של צעירים מבל-עבס שלא מופיעים ברשימת מפקד האוכלוסין. של עירייה זו שנקבעה בתוך המועדים הקבועים בחוק, ועל “המצב המשפטי של אזרחותם של בעלי העניין שלא אפשרו את רישומם”.

דילוג לתוכן