Skip to main content

התכתבות עם הקהילה היהודית בקאזאגן בעניין פליטים יהודים

מיקום:

סאפי

Personality:

קאזס-בן עטר הלן

Idea:

השאלה היהודית, יהודים, פליטים

Organization:

הוועד היהודי האמריקאי (ג'וינט)

Description

התכתבות עם הקהילה היהודית בקאזאגן בעניין פליטים יהודים.   
מתוך: הפרויקט הבינאוניברסיטאי לחקר ההעפלה ע"ש שאול אביגור, מרכז המידע (1)31.236א

דילוג לתוכן