Skip to main content

רשימה מעודכנת של היוצאים לפלסטינה מצפון אפריקה

מיקום:

אלג'יר, פיליפוויל

Personality:

אל-אילאה עבד

Idea:

פליטים

Organization:

הוועד היהודי האמריקאי (ג'וינט)

Description

התכתבות מתאריך 15.5.1945 בעניין רשימה מעודכנת של היוצאים לפלסטינה מצפון אפריקה
מתוך: הפרויקט הבינאוניברסיטאי לחקר ההעפלה ע"ש שאול אביגור, מרכז המידע (1)31.236א

דילוג לתוכן