Skip to main content

סקירה פוליטית על לוב בשנת 1942

Location:

בנגאזי, טריפולי, טריפוליטניה, קהיר, קירנאיקה

Personality:

באדוליו פייטרו

Idea:

Facisem, אזרח, אזרחות, בנות הברית, מדינות הציר, מלחמת העולם השנייה, סנוסי, רדיו, תעמולה

Organization:

הצבא הבריטי

Description

מאמר ובו סקירה פוליטית וכלכלית על לוב בשנת 1942.
הסקירה התפרסמה בספר השנה של מדיניות חוץ 1944. את הספר פרסם פרופ' פ.א. סיקס ויצא לאור ביוזמת משרד החוץ הגרמני.
במאמר מוזכר הצעה של סיר ג'ון ורדלאב מילן בעיתון 'טיימס-ארטיקל' להקים בלוב בית ליהודי אירופה הנרדפים.

Skip to content