Skip to main content

אשרות יציאה לפליטים במרוקו הצרפתית

Location:

אלג'יר, טנג'יר, ליסבון, קזבלנקה

Personality:

קאזס-בן עטר הלן

Idea:

מחנות, מטבע צרפתי, פליטים, פלישת בנות הברית

Organization:

הוועד היהודי האמריקאי (ג'וינט)

Description

התכתבות ללא תאריך על השגת אשרות יציאה עבור פליטים יהודים במרוקו הצרפתית.
מתוך: הפרויקט הבינאוניברסיטאי לחקר ההעפלה ע"ש שאול אביגור, מרכז המידע (2)31.236א

Skip to content