Skip to main content

סגירת בתי משפט רבניים בתוניסיה

Location:

תוניס

Personality:

בן אזראף רפאל

Idea:

אזרח, אזרחות, אסלאם, אספקה, יהדות, יהודים, פרוטקטורט, רב צבאי

Organization:

אני בכל מקום (עיתון)

Description

ארכיון פרטי של רפאל בן אזראף, יד בן-צבי, ירושלים. תיק 13, מסמכים 38-39.
מודעה ללא תאריך וללא חתימה על סגירת בתי משפט רבניים בתוניסיה.

Skip to content