Skip to main content

הגעת פליטים יהודים משוויץ למחנה פיליפוויל באלג’יריה

Date:

04.02.1945

Location:

פיליפוויל

Personality:

עבד-אל-קאדר אבעדה

Idea:

פליטים

Organization:

הוועד היהודי האמריקאי (ג'וינט)

Description

התכתבות מתאריך 2.4.1945 בעניין הגעת פליטים יהודים משוויץ למחנה פיליפוויל באלג'יריה. 
מתוך: הפרויקט הבינאוניברסיטאי לחקר ההעפלה ע"ש שאול אביגור, מרכז המידע (1)31.236א

Skip to content