כלי תובלה של יחידה ארצישראלית הנושא מגן-דוד, טריפולי, 1943