בססיף הזזונא / יא לאממא / יהוד טראבלס כולנא גממלונא