Skip to main content

עדות מפי שלום חכמון

Location:

16702

Keyword:

עלייה

Description

למד בבוקר בבית ספר איטלקי ובערב למד בבית הספר היהודי עד הערב.

אביו עסק במסחר.
מספר על החיים בעיר
בא ממשפחה ציונית
בזמן הלחימה גדל מספר היהודים בעיר מ-750 ל-2000 כי יהודים מטריפולי ברחו. חלק מהפליטים עבדו וחלק נעזרו בקהילה.
במהלך המלחמה ברחו מביתם למדבר והסתתרו אצל משפחה ערבית, זאת מתוך פחד כי הגרמנים יחסלו את יהדות לוב בעקבות ההפסדים בצפון אפריקה. הערבי שסייע להם עשה זאת מתוך אחיות לבני החסות שלו.
מדבר על המאורעות של 1945.
קיום תענית לגורל יהודי אירופה.
מספר על אירוע בו התעמת עם ערבי שאיים לשחוט יהודים ועל כן קיבל העברה לעיר אחרת במסגרת תפקידו במשטרה.
עלה לארץ לבית ליד, עבד בבניין
אחרי המלחמה התגייס למשטרה הבריטית בלוב
 
יד ושם – VT11616

Aller au contenu principal