Skip to main content

עזיבתם של פליטים המגיעים למחנה פיליפוויל

Date:

05.07.1945

Location:

מדריד, פיליפוויל

Personality:

עבד-אל-קאדר אבעדה

Idea:

פליטים

Organization:

הוועד היהודי האמריקאי (ג'וינט)

Description

התכתבות מתאריך 7.5.1945 בעניין עזיבתם של פליטים המגיעים למחנה פיליפוויל
מתוך: הפרויקט הבינאוניברסיטאי לחקר ההעפלה ע"ש שאול אביגור, מרכז המידע (1)31.236א

Aller au contenu principal