Skip to main content

איחולי ברכה לשנה החדשה למורה יעקב בן עמי מהתלמידה יולנדה לוזון, בית הספר העברי בבנגזי, לוב 1944

Location:

בנגאזי, טריפולי, ירושלים

Personnalités:

בן-צבי שמואל

Keyword:

בית הספר העברי בבנגאזי, המערכה בצפון אפריקה, מתנדבים

Organization:

הצבא הבריטי, חטיבה יהודית לוחמת (הבריגדה היהודית)

Description

 
 
 

איחולי ברכה לשנה החדשה למורה יעקב בן עמי מהתלמידה יולנדה לוזון, בית הספר העברי בבנגזי, לוב 1944

בחודש מרץ 1943 נפתח בית-הספר העברי בבנגזי בבניין תלמוד התורה הישן, ובו שבעים תלמידות ותלמידים בארבע כיתות. לשני המורים המקומיים הצטרפו חיילים ארצישראליים מתנדבים, ומספרם של אלה עלה ככל שגבר קצב הילדים השבים ממחנה הריכוז ג`אדו. 
תוכנית הלימודים כללה שעורי עברית, חשבון, אנגלית, גיאוגרפיה, מולדת ושירה. בתוך זמן קצר שררה בין כתלי בית-הספר אווירה דומה של בית-ספר ארצישראלי. השפה העברית החלה להיות שגורה בפיות התלמידים ושירי מולדת נשמעו. העברית הייתה שפתן של ההצגות שהעלו התלמידים, וכן שפתם של דגלים ודגלונים, לוחות וכתוביות שקישטו את הכיתות בערבי קבלת השבת ובמסיבות בחגים ובמועדי ישראל. בסיוע החיילים הארצישראליים שיקמה הקהילה את בנין בית-הספר הקהילתי והכשירה אותו לייעודו המקורי. בבית-הספר חודשו הלימודים, הן היהודיים המסורתיים והן העבריים המלאים, והוא נקרא מאז "בית-הספר העברי – תלמוד תורה בנגזי".
באדיבות מר פדהצור בנעטיה, מנהל מרכז "אור שלום" לשימור ולהנחלת מורשת יהדות לוב

Aller au contenu principal