צו לגיוס כח עבודה אזרחים לבניית ביצורים מסביב לראש הגשר הגרמני, 6.12.1942, תוניס