רשימת מקורות ספרותיים

רשימת מקורות ספרותיים 

 

עברית Hebrew      לועזית Multi Lingua

 

 

עברית Hebrew

 

1. י' בנקובר, חמש שנים; יומן של חייל עברי, תל אביב תש"ה.

2. ב' חבס, שנים-עשר פליטים, תל אביב תש"ג.

3. _____, ילדים מצלים, תל אביב תש"ה.

4. פ'חסון, "בלילה ההוא", מגילת היטלר, קזאבלאנקה, מארוקו תש"ה.

5. _____, "מגילת היטלר", רשמות, סדרה חדשה, כרך א, תש"ו, עמ' 232.

6. מ' כלפון, ס' שואל ונשאל ח"א, ג'רבה תשי"ב.

7. מ' מוסנזון, מכתבים מן המדבר, עין חרוד תש"ד.

8. הגרעין הצפון אפריקאי, בית השיטה לשנתיים, 1944-1946, בית השיטה תש"ו.

 

 

 

 

 

 

לועזית

 

Multi Lingua

 

 

  

9. M. Aizenbat, Pages v?cues, Alger, 1945.

10. R. Aoulker, "A propos du 8 novembre 1942", Les Nouveaux Cahiers, 

         9e ann?e, no. 35, hiver 1973-74, pp. 79-80.

11. G. Barr?, Tunisie 1942-1943, Paris, 1950.

12. S. Benelli, Io in

Africa: con una conclusione Politica, Milano, 1936.

13. E. Boretz, Tunis sous la croix gamm?e, Alger, 1944.

14. R. Brunschvig, "Les measures ant?juives dans l`enseignement en

         Aleg?rie, sous le r?gime de Vichy", Revue d`Alger, no. 2, 1944, pp. 57-79.

15. M.R. Burgel, ?toile jaune et croix gamm?e. R?cit d`une servitude, Tunis, 1944.

16. Eisenbeth, Maurice, Pages v?cues, 1940-1943. Alger, 1945.

17. Gasquet, Fr?d?ric, La letter de mon p?re, Une famille de Tunis dans l`enfer nazi, France, 2006.

18. Ghez, Paul, Six Mois sous la botte, Tunis, 1943.

19. Giraud, Henri, Un seul but, la victoire, Alger 1942-1944, Paris, 1949.

20. Guez, Gaston, Nos Martyrs sous la botte allemande, Tunis, 1946.

21. Haddad de Paz, Charles, Les Juifs de Tunisie ? Bible v?cue. Provence,

         1988.

22. Juen, Mons., M?moires, Paris, 1959.

23. Lessona, Alessandro, L`Africa settentrionale nella politica mediterranea, Roma, 1942.

24. Montagne, A., Etude sur l'utilisation ? la guerre des Isra?lites marocains,

         Rabat, 1939.

25. Morinaud, Emile, Cinquante ann?es d`histoire politique du department de

         Constantine, "mes m?moires"; permi?re campagne contre le d?cret

         Cr?mieux, Alger, 1941.

26. Rouche, Isaac, 'Un grand rabbin ? T lemcen au XVe si?cle', Bulletin de la

         soci?t? de G?ographie et d`Arch?ologie de la province d`Oran, vol. 57,

         1936, pp. 280-286; vol. 64, 1943.

27. Scherb, J., Le chemindes illusions perdues, Paris, 1944.

28. Sebaone, Raoul, 'Un mois de campagne (mai-juin 1940), Avant propos

         d`Andr? Nouschi', Cahiers de la M?diterran?e, 1986, pp. 83-123.

 

בחזרה למעלה Up