Skip to main content

בקשה של יהודי גרדנייה לפטר את ראש הקהילה בעיר מר מושי לחייני 1935-1936 MOUCHY LAHIANI

Date:

18.11.1931

Location:

אלג'יריה

Personality:

Mouchy Layani

Keyword:

nation israelite

Organization:

fraction israelite

Archive:

Aix-en-Provence

Folder Number:

AEP_19H_22_058-093

Description

עשרות מכתבים הקשורים לבקשה של יהודי דרדניה Ghadrania לפטר את ראש הקהילה היהודית בעיר ולחליפו במר מושי סלם. באוסף נמאת העצומה חתומה בכתב ידם של אנשי הקהילה שנשלחה למושל אלג’ריה, התכתבות פנים-ממשל בנדון ופניה חוזרת של הקהילה ולבסוף כתב מינוי של מר סלם ועוד

חשוב לציין הערת שוליים  של המושל לגבי התואר של המשרה של ראש הקהילה  “ראש האומה היהודית”  Chef de la nation juive”  על כך נפתח פריט נפרד

Skip to content