Skip to main content

תעודת לידה של יהודי לובי בוולה אוליבטו

Location:

וילה אוליבטו, קיוויטלה אין ואל די כיאנה

Idea:

נאציזם, פשיזם, שואה

Organization:

וילה אוליבטו

Case number:

76

Description

Birth certificate of jews from Libya who was born in Villa Oliveto

Skip to content